Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний алба

Бүтцийн нэгжийн үндсэн чиг үүрэг

1.   Үйлдвэрлэл, худалдаа, үйлчилгээний албаны дарга бөгөөд хүнсний үйлдвэрлэл, технологи, худалдаа, нийтийн хоолны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Газрын зорилт, алсын хараа, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг мэргэшлийн үндсэн дээр албан хаагчдыг удирдан чиглүүлж, шуурхай удирдлага, мэдээллээр хангах, гүйцэтгэлийн хяналт тавьж ажиллах. Салбарын хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, салбарын стратеги зорилт, үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, мэргэжлийн удирдлага, мэдээллээр хангах

2.    Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, технологи, экстейншиний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн эрсдэлийг бууруулах цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн, нэгж талбайн ургацыг нэмэгдүүлэх замаар аймгийн хүн амыг хэрэгцээт бүтээгдэхүүнээр бүрэн хангах.

3. Хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн мэргэжилтэн

Хөнгөн, жижиг, дунд үйлдвэрийн хууль болон бусад холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, салбарын стратеги зорилт, үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, мэргэжлийн удирдлага, мэдээллээр хангах

4. Хоршоо, бирж, ахуй үйлчилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Хоршоо, ахуйн үйлчилгээний салбарт холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, салбарын стратеги зорилт, үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх, мэргэжлийн удирдлага, мэдээллээр хангах