Мал аж ахуйн алба

Бүтцийн нэгжийн үндсэн чиг үүрэг

1.    Мал аж ахуйн албаны дарга бөгөөд эрчимжсэн болон уламжлалт мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, үржүүлэг, технологи, менежмент, маркетинг  хариуцсан мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн чиглэлээр гарсан төр, засгийн бодлого,  хууль  тогтоомж, журам, дүрэм, заавар болон эрх бүхий дээд байгууллагаас гаргасан шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулах.

2.    Малын генетик, нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн сан, сүлжээ, МЭҮТ, үйлчилгээний нэгжийн асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого, зорилтын хүрээнд малын генетик нөөцийг хамгаалах, сайжруулах, үүлдэр, омгийн малд хянан магадалгаа хийх, баталгаажуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд оршино.

3.    Малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамж, тайлан, мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

Бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах, хортон мэрэгчтэй тэмцэх арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах, усан хангамжийг сайжруулах, малын тэжээл үйлдвэрлэлийн хангамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Сурталчилгаа