Мал үржлийн алба

Бүтцийн нэгжийн үндсэн чиг үүрэг

1.    Албаны дарга бөгөөд мал аж ахуйн үйлдвэрийн төлөвлөлт, менежмент, технологийн хяналтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн чиглэлээр гарсан төр, засгийн бодлого,  хууль  тогтоомж, журам, дүрэм, заавар болон эрх бүхий дээд байгууллагаас гаргасан шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулах.

2.    Малын генетик нөөцийн бүртгэл мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого, зорилтын хүрээнд малын генетик нөөцийг бүртгэх, хамгаалах, сайжруулах, үүлдэр, омгийн малд хянан магадалгаа хийх, баталгаажуулан ялган тэмдэглэж, мэдээллийн санд бүртгэх ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжүүлэхэд оршино.

3.    Малчдын болон малын бэлчээр, тэжээл, усан хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Бэлчээрийн ашиглалтыг сайжруулах, хортон мэрэгчтэй тэмцэх арга хэмжээг үр дүнтэй зохион байгуулах, усан хангамжийг сайжруулах, малын тэжээл үйлдвэрлэлийн хангамжийг нэмэгдүүлэхэд оршино.