Дотоод аудит, ХШҮ-ний тайлан

2017 ОНЫ ТАЙЛАН

Аймгуудын ХХААГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлд хийсэн Хяналт-шинжилгээний үнэлгээний ажлын товч танилцуулга 

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

2015 оны тайлангууд

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний 2015 оны тайлан

Дотоод аудитын 2015 оны хагас жилийн тайлан

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан

2014 оны тайлангууд

Төрийн захиргааны албан хаагчдын 2014 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлт хийсэн ХШҮ-ний тайлан

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний 2014 оны тайлан

Дотоод аудитын тайлан